Lietuva-lietuviams, lietuviai-Lietuvai!

Lietuva-lietuviams, lietuviai-Lietuvai!Paieška svetainėje

Reklama

Rekomenduojame:
"Tautos balsas"
Žinios Lietuvai, patriotinis portalas. Objektyvios žinios kiekvienam lietuviui!
Patriotai.lt
Patriotinis laikraštis internete. Kiekvienam. Skaityk ir platink draugams.
Partizanai.org
Išsamus portalas apie lietuvių pasipriešinimą sovietams. Lietuvos rezistencijos istorija.
LTJS
Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjungos svetainė.
LTC programa PDF Print E-mail
Written by tautiniscentras.lt   


LTC_01

LIETUVIŲ TAUTINIO CENTRO PROGRAMA

Lietuvių Tautinio Centro šūkis: Už vieningą lietuvišką Valstybę!

Įvadinė dalis

Svarbiausias tikslas – lietuvybės – Lietuvių Tautos, kalbos, tarmių, kultūros, gamtos, paveldo, šeimos ir doros išsaugojimas bei puoselėjimas Lietuvos Valstybėje, lietuvių etninėse žemėse ir išeivijoje.


 

1. Lietuvių grįžimo į Lietuvą skatinimas, svetimšalių imigracijos stabdymas

 

Įstatymais apriboti imigraciją, įskaitant ir darbo jėgą. Užsienyje steigti įdarbinimo agentūras, siūlančias lietuvių emigrantams darbą Lietuvoje. Įvesti ekspertų siūlomą papildomą mokestį darbdaviams už įdarbintą svetimšalį imigrantą. Palaikyti teisines nuostatas, įpareigojančias darbdavį užtikrinti imigranto išvykimą iš Lietuvos, pasibaigus darbo sutarčiai, įskaitant juridines ir finansines sąnaudas.


 

2. Lietuvos Valstybės išsaugojimas

 

Įtvirtinti Lietuvos Valstybės Konstitucijos ir įstatymų viršenybę. Atmesti bet kokius viršvalstybinės konstitucijos variantus ar kitokį diktatą iš bet kurios užsienio šalies, viršvalstybinės institucijos, tarptautinės organizacijos pusės. Pripažinti negaliojančiu sprendimą dėl Lisabonos sutarties ratifikavimo. Bet koks Konstitucijos keitimas bei ES sutarčių pasirašymas, mažinantis Lietuvos Valstybės suverenias galias, galimas tik skelbiant privalomą referendumą.


 

3. Lietuvių tautybės išsaugojimas, ryšio su protėviais įteisinimas

 

Panaikinti globalistines tautybę apibrėžiančių teisės aktų pataisas, kuriomis tautybė paversta savavališkai pasirenkamu dalyku, sunaikinant atsakomybę savo prigimtinei tautybei. Įstatymais įtvirtinti tautybės pasirinkimą tiktai pagal kilmę. Grąžinti tautybės įrašą Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentuose jo pageidavimo atveju.


 

4. Išsaugoti litą, atsisakant kitų valiutų įvedimo

 

Paskelbti neterminuotą moratoriumą euro įvedimui. Nacionalinės valiutos klausimą spręsti tik referendumu, formuluote: „Ar pritariate Lietuvos nacionalinės valiutos - lito - panaikinimui?“

 


5. Persekiojimo už kritiką, nusikaltimų skirstymo tapatybės pagrindu panaikinimas

 

Panaikinti antidemokratines teisines nuostatas, pasirinktinai ribojančias žodžio laisvę, gniaužiančias vienų ar kitų grupių kritiką, prilyginančias ją smurto kurstymui. Atsakomybė už smurtą, jo kurstymą, kitus nusikaltimus turi būti taikoma objektyviai, atsisakant skirstymo pagal tautybę, lytį, tikėjimą ar kitas tapatybes.


 

6. De facto biurokratinės tvarkos Valstybėje pakeitimas (pertvarkymas) į demokratinę

 

Sumažinti referendumo surengimui būtiną piliečių parašų skaičių, paso numerį parašų rinkimo dokumente pakeisti asmens kodu, bendrai palengvinti referendumo surengimo sąlygas. Seniūnijų valdžios institucijas perduoti vietos gyventojų rinkimams. Įvesti prisiekusiųjų teismo instituciją. Mažinti biurokratinį aparatą, atsisakyti bereikalingo reglamentavimo, įtvirtinti nekaltumo prezumpciją, skatinti piliečių savikontrolę, vietoje biurokratinio jų kontroliavimo ir vis naujų perteklinių valstybinių priežiūros institucijų kūrimo.


 

7. Senovės Baltų pasaulėžiūros ir tikėjimo dvasinės, istorinės, kultūrinės vertės pripažinimas. Lygių teisių Religinėms bendrijoms ir bendruomenėms suteikimas

 

Senovės Baltų tikėjimo bendrijoms ir bendruomenėms suteikti teisę išsaugoti bei puoselėti savo šventvietes ir jų aplinką. Pertvarkyti prieštaringą religinių bendrijų ir bendruomenių skirstymą į tradicines-pripažintas ir netradicines-nepripažintas, įvedant į Religinių bendrijų ir bendruomenių įstatymą tradicinių Lietuvos tikėjimų ir religijų apibrėžimą, akcentuojant pačius tikėjimus ir jų įtaką Lietuvos tradicijų formavimuisi bei šiuo pagrindu vertinant konkrečias religines ar tikėjimų bendrijas ir bendruomenes, o ne atvirkščiai.


 

8. Gamtinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimą iškelti aukščiau verslo interesų ir derinti su vietinių gyventojų gyvybiniais poreikiais bei teisėtais lūkesčiais

 

Demokratinė bei teisinė Valstybė ir jos pilietinė visuomenė neįmanomi be aiškios pareigų ir teisių pusiausvyros. Viešieji ir privatūs interesai miestų ir kaimiškųjų teritorijų vystyme, miškų ir žemės ūkyje, turi būti derinami vadovaujantis protingumo principu ir užtikrinti ilgalaikę visų šalies žmonių gerovę ir Lietuvių Tautos klestėjimą. Todėl esamą kultūros ir gamtos paveldo, saugomų teritorijų, miškų, vandenų ir teritorijų planavimo sričių teisinį reguliavimą bei įgyvendinimą būtina tobulinti iš esmės, teisiškai suderinant kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo bei ekologinius tikslus su pagrįstais socialiniais ir ekonominiais visos Tautos bei Valstybės interesais, vietinių gyventojų poreikiais ir teisėtais lūkesčiais.

 

Įtakoti, kad aplinkosaugai ir kultūros paveldo išsaugojimui skiriami Valstybės biudžeto pinigai ir ES lėšos būtų panaudojami ne tolesniam ekstensyviam naujų saugomų teritorijų plėtojimui, o konkretiems gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimo ir atkūrimo darbams.

 

Siekti, kad svarstant saugomų teritorijų plėtros ir finansavimo prioritetų klausimus visais atvejais taptų privaloma atsižvelgti į vietos bendruomenių poreikius ir būtų garantuotas vietos bendruomenių dalyvavimas sprendimų priėmime, formuojant Jungtines Saugomų Teritorijų Tarybas iš saugomų teritorijų ir savivaldos pareigūnų bei vietos bendruomenių atstovų.

 

Remti ir inicijuoti visuomenės iniciatyvas, prisidedančias prie gamtinio ir kultūrinio paveldo atkūrimo bei ekosistemų išsaugojimo. Įstatymais įtvirtinti gamtinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimo bei gynimo prioritetą tais atvejais, kada nėra aiškaus teisinio reguliavimo. Viešojo intereso gynimą (nepriklausomai nuo to, kas kreipiasi į teismą) įteisinti kaip skatintiną pilietiškumo formą. Inicijuoti vyriausybei nepavaldžios visuomeninės tarnybos, skirtos greitam reagavimui į bet kokį signalą dėl gamtos ir (arba) kultūros paveldo niokojimą, įsteigimą. Suteikti jai teisę kartu su valstybinių tarnybų atstovais atlikti inspekcijas įtariamų, jog teršia gamtą, orą, vandenis, įmonių teritorijose, skirti administracines baudas ir siūlyti kitą teisinę atsakomybę gamtą teršiančioms įmonėms (kraštutiniu atveju jas uždarant arba nacionalizuojant).

 

Pramoninė, ūkinė, statybinė veikla, pažeidžianti saugomas ekosistemas privalo būti uždrausta įstatymais. Medžioklė ir žūklė turi būti labai griežtai ribojama bei kontroliuojama. Sveikų medžių kirtimą nacionaliniuose parkuose, draustiniuose ir kitose saugomose teritorijose, ežerų ir upių pakrantėse, miestuose bei gyvenvietėse leisti tik ypatingai svarbiais ir būtinais atvejais (įstatymuose labai konkrečiai ir aiškiai išvardijant tuos atvejus). Plynus miško kirtimus apriboti ypač griežtai (leisti tik su viešai skelbiamu ir argumentuotu Aplinkos ministro leidimu). Apvalios, tame tarpe ir celiuliozės gamybai skirtos medienos, „eksportą“ iš Lietuvos teritorijos uždrausti. Skatinti panaudoti sausuolius ir medienos atliekas pastatų šildymui ir energetikos poreikių patenkinimui.

 

9. Paramos lietuviškai šeimai užtikrinimas, lietuvių gimstamumo skatinimas

 

Remiant šeimas su mažamečiais vaikais labiau akcentuoti mokestines lengvatas negu išmokas. Įstatymu nustatyti proporcingą komunalinių ir kitų mokesčių mažinimą šeimoms, auginančioms vaikus (-ą) iki 16-os metų amžiaus.

 

Ugdyti šeimos vertybes, atitinkamai orientuojant šalies teisę, švietimą, kultūrą. Uždrausti lytinių iškrypimų propagandą, už jos vykdymą nustatyti griežtas bausmes, iš visų teisinių dokumentų išbraukti „lytinės“ ir „seksualinės orientacijos“ sąvokas.


 

10. Švietimo sistemos reformavimas atgaivinant tautinės mokyklos koncepciją

 

Įdiegti privalomas etnokultūros pamokas pradinėse, pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose. Valstybinėse mokyklose visos disciplinos privalo būti dėstomos valstybine kalba, išskyrus užsienio kalbas ir gimtąją kalbą, jeigu ji – ne lietuvių. Aukštosiose mokyklose privalomi stojamieji egzaminai, kurių rezultatai gali būti sumuojami tik su tos pačios specialybės baigiamųjų egzaminų rezultatais. Vidurinėse mokyklose turi būti sudarytos sąlygos profiliuotam švietimui.


 

11. Visuotinio karinio parengimo įvedimas, teritorinės gynybos principo grąžinimas

 

Atkurti šauktinių kariuomenę. Kariniai apmokymai atitarnavusiems 1-osios parengties kareiviams ir savanoriams privalo vykti kasmet. Savanorių pajėgos ir kiti daliniai turi būti ruošiami ne karui miškuose, o teritorinei gynybai miestuose, atskiriems padaliniams – pastoviose vietose, realioje dabartinėje aplinkoje.


 

12. Lietuvio pažymėjimo įteisinimas Lietuvos pilietybės įstatyme

 

Lietuvio pažymėjimas apibrėžia teisinį visų pasaulio lietuvių santykį su Lietuvos Valstybe, įskaitant teisę atkurti ar įgyti Lietuvos pilietybę. Lietuvių kilmės asmenys, turintys kitos šalies pilietybę, gavę Lietuvio pažymėjimą, gali laisvai įvažiuoti į Lietuvą, čia gyventi, mokytis, dirbti, dalyvauti savivaldybių rinkimuose. Lietuvių kilmės Lietuvos Valstybės piliečiams jis užtikrina teisę šalia pilietybės deklaruoti savo tautybę.


 

13. Valstybinio ekonomikos sektoriaus atkūrimas, visuomenės atstovavimo ūkiniame gyvenime stiprinimas

 

Atkurti, kur esama – išlaikyti, Valstybės įtaką ir kontrolę strateginėms įmonėms, ištekliams, infrastruktūros objektams. Įsteigti valstybinius investicinį ir komercinį bankus. Skatinti nuosavybės formų įvairovę, įskaitant valstybinę, privačią, kooperatinę, mišrią. Įtraukti įmonių darbuotojus į šių įmonių valdymą, sudarant sąlygas būti jų dalininkais. Visose ūkio srityse ugdyti nacionalinę, socialinę, ekologinę atsakomybę, remti ja pagrįstą ūkinę veiklą.


 

14. Lietuvos geopolitinės strategijos pertvarkymas nacionaliniais pagrindais

 

Siekti Baltijos Valstybių tarptautinės politikos, kultūros, ekonomikos vienybės. Skatinti Karaliaučiaus krašto statuso persvarstymą. Propaguoti Baltijos Valstybių koaliciją nacionalinio suverenumo ir bendrų interesų principais, kaip realią atsvarą Rusijos, Lenkijos, ES imperializmui.

 

Priimta ir patvirtinta asociacijos Lietuvių Tautinis Centras Visuotiniаme narių Suvažiavimе. Protokolas Nr. 2. / 2010-12-11, Vilnius

 


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack